Prezantimi i projektit ECO-FISH /Info Day

Prezantimi i projektit ECO-FISH /Info Day

Në  kuadër  të  projektit  ECO-FISH  “Gjurmë  ekologjike  në  zonën  detare  ndërkufitare  në Sagiada (Greqi) dhe Shqipërinë jugore”ditën e premte  më datë  22/02/2019 ora  11:00, u organizua eventi lokal / Ditë Informuese (InfoDay), nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Qarku Vlorë, në bashkëpunim me partnerët e   projektit SEEP Albania dhe Raf Fondacion, institucioneve të Qarkut, shoqatava të mjedisit dhe shumë prej sipërmarrjeve të qarkut që veprojnë në fushën e akuakulturës.

Eventi u mbajt në qytetin e Orikumit koordinuar nga Kryetari i Dhomës së Tregtisë,Z. Arben Breshani, i cili falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen në këtë  aktivitet dhe  prezantoi projektin duke uruar dhe suksesin e tij.

Menaxheri i projektit  vazhdoi më tej me prezantimin e aktiviteteve të projektit dhe rezultatet e pritura të tij.

Eventi vazhdoi me prezantimet e partnerëve të tjerë, të cilët kanë për të kryer studime në fushën e akuakulturës. Z.Simo Ribaj kryetar i shoqatës SEEP Albania prezantoi rolin e tij si partner në këtë projekt dhe sqaroi objektivat dhe rëndësinë e rezultateve si dhe mundësinë e integrimit të tyre në planifikim për shtimin e vlerës së produkteve të detit.

Kryetari i Shoqatës së Peshkimit Z.Astrit Aliaj gjithashtu sqaroi në lidhje me rezultatet e projektit me biznesin e bujqësisë detare dhe mënyrën se si këto do të japin ndikim në këtë fushë.

Në vazhdim të takimit pati diskutime interaktive ndërmjet pjesëmarrësve dhe partnerëve të projektit. Eventi u mbyll me pyetjet e pjesëmarrësve , të cilët morën përgjigje nga partnerët e projektit. Pjesëmarrësit vlerësuan projektin dhe rëndësinë e tij për zhvillimin dhe ruajtjen e fushës së akuakulturës.

“Projekti ECO-FISH po implementohet në kuader të programit të bashkëpunimit ndërkufitar Interreg IPA II “Greqi – Shqipëri 2014 – 2020” dhe ështv bashkëfinancuar nga Unioni European dhe fondet kombëtare të vendeve pjesëmarrëse”

Ditë Informuese në kuadër të Projektit ECO-FISH

The Chamber of Commerce and Industry is organizing a Local Event/ Info Day in the
context of the ECO-FISH Project.
The Event is going to take place on the 22th of February 2019 at 11:00 a.m. at the
Orikum, Vlore.
The Event will focus on the presentation of the Project’s actions and expected results
and how these interest and affect the entrepreneurial sector of fish-farming

Local Event/ Info Day
ECO-FISH Project
22/02/2019, 11:00 a.m.
Orikum, Vlore

“The ECO-FISH Project is implemented in the context of the Interreg IPA II Cross
Border Cooperation Programme“Greece – Albania 2014 – 2020” και is co-funded by
the European Union and National Funds of the participating countries”
————————————————————————————————–
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë organizon Eventin Lokal / Ditë Informuese në
kuadër të Projektit ECO-FISH. Eventi do të mbahet më 22 shkurt 2019 në orën 11:00
në Orikum, Vlore. Eventi do të fokusohet në prezantimin e veprimeve të projektit dhe
rezultatet e pritshme dhe si këto do të ndikojnë në sektorin e peshkimit ”

Eventi Local / Info Day
Projekti ECO-FISH
22/02/2019, 11:00
Orikum, Vlore

“Projekti ECO-FISH po implementohet ne kuader te programit te bashkepunimit
nderkufitar Interreg IPA II “Greqi – Shqiperi 2014 – 2020” dhe eshte bashkefinancuar
nga Unioni European dhe fondet kombetare te vendeve pjesemarrese”

Njoftim të punësimi per një person që do të caktohet pranë Konsullatës së Përgjithshme

NJ O F T I M

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Vlorë, në kuadër të bashkëpunimit me Konsullatën e Përgjithshme të Italisë, me qëllim promovimin e akiviteteve për stimulimin dhe rritjen e ndërshkëmbimit ekonomiko-tregtar në qarkun e Vlorës, nëpërmjet çeljes së sipërmarrjeve të reja italiane në këtë qark,
njofton

se kërkon të punësojë një person që do të caktohet pranë Konsullatës së Përgjithshme për aktivitetet e sipërpërmendura.
Cilësitë:
1. Diplome në shkenca juridiko-ekonomike/specializim në degë ekonomike;
2. Njohje të gjuhëve italiane dhe angleze (niveli C1/C2);
3. Eksperiencë pune në zyra publike italiane/shqipëtare;
4. Eksperiencë në përdorimin e rrjeteve sociale (Facebook,. Twitter, Blogs);
5. Përdorim i Kompiuterit në nivel të avancuar.

Janë të lutur të interesuarit të dorëzojnë CV dhe Letër Prezantimi pranë Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Vlorë brenda datës 16/05/2017

Pallati i KulturësLabëria
Tel/Fax: 00355 (0) 3322111;
e-mail: ccivlore@gmail.com

Shkarko njoftimin ketu

——————————————————————————————-
ANNUNCIO

La camera di commercio ed industria di Valona, nell’ambito della collaborazione con il Consolato Generale d’Italia,ai fini della promozione delle attività per l’incentivazione e incremento dello scambio economico commerciale nella regione di Valona, attraverso l’apertura alle nuove imprese italiane in questa regione,
comunica

che intende assumere una persona da collocare presso il Consolato Generale per le attività sopra menzionate.
Requisiti:
1. Laurea in discipline giuridico-economiche/specializzazione in materie economiche;
2. Conoscenza delle lingue italiana e inglese (liv. C1/C2);
3. Precedenti esperienze di lavoro presso uffici pubblici italiani/albanesi;
4. Capacità/Esperienza bell’utilizzo dei social networks (Facebook, Twitter, Blogs);
5. Utilizzo PC a livello avanzato.

Gli interessati sono pregati di consegnare il proprio CV allegando una lettera di presentazione alla Camera di Commercio ed Industria di Valona entro la data 16/05/2017

Pallati i KulturësLabëria
Tel/Fax: 00355 (0) 3322111;
e-mail: ccivlore@gmail.com